|  

Lakerveld

Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau BV
Noordzijde 95¹
4225 PL Noordeloos
telefoon:
tel: 0183-582600
internet:
info@lakerveld-noordeloos.nl
www.lakerveld-noordeloos.nl

Samen van plan tot uitvoering                                               

Aan de bouw of verbouw van een gebouw gaan tal van keuzes en beslissingen vooraf. In het hele traject kan Ingenieurs- & Architectuurbureau Lakerveld BV een grote adviserende rol spelen. Door onze jarenlange ervaring met herinrichting, restauratie, renovatie of uitbreiding van gebouwen. Dat geldt niet enkel voor grootschalige projecten, maar bijvoorbeeld ook als een deel van de afwerking van een interieur aangepast moet worden. Bureau Lakerveld helpt alle potenties die een gebouw heeft volledig te benutten, waardoor een gezonde exploitatie van het gebouw mogelijk is. Daarbij staat de  balans tussen functionaliteit en esthetiek voor ons centraal.

Lakerveld ingenieurs- en architectuurbureau BV is sinds 2011 EMA gecertificeerd. EMA staat voor  Erkenningsregeling Monumenten Adviesbureau. Deze erkenning vormt een waarborg voor de te leveren kwaliteit in de monumenteninstandhouding.

1 bureau, 4 disciplines

Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau BV heeft zich in 30 jaar ontwikkeld van een restauratiebureau, dat zich bezig hield met het restaureren van monumentale gebouwen tot een bureau dat, met 15 medewerkers, over de hele breedte van de bouwpraktijk opereert. De bureaudiensten zijn onder te verdelen in vier groepen: restauratie, architectuur, onderhoud en bouwhistorie.

Restauratie

Het Opstellen van restauratieplannen, plankostenregelingen, haalbaarheidsstudies en projectcoördinatie. Haalbaarheidsstudies komen vaak samen met de groep architectuur tot stand. De tijd waarin we leven kenmerkt er zich in dat  monumenten en kerkgebouwen in het bijzonder hun oorspronkelijke functie geheel of gedeeltelijk gaan verliezen. Een trend die zich naar verwachting door zal zetten. Lakerveld ingenieurs- & architectenbureau BV is gespecialiseerd in het vinden van passende oplossingen voor iedere situatie.

Het voortraject van een restauratie, renovatie of herinrichting is zeer bepalend, omdat in deze fase richtingen worden vastgelegd. Hierin wordt het programma van eisen in nauw overleg met de opdrachtgever door Bureau Lakerveld opgesteld, waarin de ‘probleemstelling’ en het ‘doel’ zijn verwerkt.  


Architectuur

Het ontwerpen, zowel nieuw- als verbouw, voor utiliteitsdoeleinden als ook de woonsector. Hierbij ook inbegrepen  de herbestemming, uitbreiding en herinrichting van monumentale gebouwen.

Een bestaand gebouw is niet altijd geschikt voor elke willekeurige nieuwe functie.  Hoe bepaal je een passende nieuwe invulling? Wat zijn cultuurhistorisch of technisch gezien de te respecteren grenzen van het gebouw? Is een bepaalde functie haalbaar en hoe moet deze functie worden vormgegeven binnen bijvoorbeeld een kerkelijk gebouw?

Bureau Lakerveld heeft ruime ervaring met het herbestemmen van bouwwerken waartoe ook kerkelijke gebouwen behoren die (deels) voor andere doeleinden gebruikt gaan worden dan waar ze oorspronkelijk voor zijn opgericht.

We kunnen helpen om op deze vragen een antwoord te vinden met behulp van de transformatiecheck, die wij met behulp van opgebouwde ervaring en vanuit onze deskundigheid opstellen. Het doel van de check is om in kort tijdsbestek grofmazig te kunnen bepalen of een bestaand gebouw geschikt is voor een reeds bekende of nog te onderzoeken functie.

De ingenieurs en architecten van Bureau Lakerveld vertalen het programma van eisen in oplossingen. Vaak worden hierbij meerdere varianten onderzocht in een zogenaamde  haalbaarheidsstudie. Ook belangrijke zaken zoals het bestemmingsplan, de eventuele monumentale status en archiefmateriaal worden hierin meegewogen. Daarnaast wordt uiteraard ook de financiële haalbaarheid in kaart gebracht.

Onderhoud

Het inspecteren van gebouwen, het opstellen van meerjaren-onderhoudsplannen en de projectcoördinatie  tijdens de uitvoering daarvan. Het gaat hier vooral om schoolverenigingen, woningbouwcorporaties, zorginstellingen en monumentale gebouwen, waaronder kerkengebouwen.

Elke organisatie heeft te maken met onderhoud en het reserveren van gelden voor zijn of /haar huisvesting. Een gebouw in stand houden vraagt om specialistische kennis en vaardigheden. Het doel is de gebruikswaarde in de toekomst te waarborgen.

Het is bekend dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein, oud of nieuw, heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de bouwelementen is, De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot.

Voor het opstellen van een sluitende exploitatie en het borgen van de economische en cultuurhistorische waarde van een gebouw, is inzicht in de kosten op de korte en lange termijn essentieel. Concrete planning van het onderhoud is onontbeerlijk om de kosten te beheersen en bewuste keuzes te kunnen maken en dus geld te besparen.

Dit inzicht verstrekken wij u in de vorm van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Hierbij bent u niet alleen in staat de kosten te beheersen, maar zelfs te reduceren.

Bouwhistorie

Bouwhistorisch onderzoek is het onderzoek naar de bouwhistorie en gebruiksgeschiedenis van een gebouw. Onze bouwhistoricus met kennis van de historische ontwikkeling van constructietechniek, bouwstijl en bouwmaterialen voert het uit. Hij stelt de monumentale waarde van het gebouw vast en ook welke elementen zo waardevol zijn dat ze behoudenswaardig zijn. Het onderzoek resulteert in een duidelijk en onafhankelijk rapport.

Er zijn vier vormen van bouwhistorisch onderzoek, variërend van licht tot ingrijpend:

Met deze vier disciplines onder één dak kan Bureau Lakerveld aan iedere stap van een planproces invulling geven. Van haalbaarheidsstudie en ontwerp tot en met bouwcoördinatie en uitvoeringsbegeleiding bent u bij Bureau Lakerveld aan het juiste adres.